Fülöp Géza (1928-1998)

Fülöp Géza élete mintegy fél évszázadon át kötődött a legszorosabb szálakkal az ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszékhez.

A szentgotthárdi ciszterciek gimnáziumába járt s a gimnáziumi évek alatt kellett átvészelnie a második világháborút is. Ezért bizonyos késéssel, csak 1947-ben kezdhette meg egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (akkor még királyi magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen), magyar, német és könyvtár szakos diplomáját 1951-ben szerezte meg.

1951 és 1954 között a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárosa, majd 1954 és 1961 között a Magyar Enciklopédia, továbbá az Akadémiai Kiadó lexikonszerkesztőségének irodalmi szerkesztője volt. Ugyanakkor 1954-től már félállásban előadásokat is tartott az ELTE Könyvtártudományi Tanszékén, Haraszthy Gyula tanszékvezető felkérésére. Ezt követően 1961-ben került véglegesen a tanszékre, adjunktusi beosztásban.

Mintegy tizennégy évvel később, 1975-ben védte meg "Közönségszervezés és magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban" című kandidátusi értekezését. 1977-ben nevezték ki docensnek.

Nyolc éven keresztül, 1986 és 1994 között volt a tanszék vezetője. Könyv- és könyvtártörténeti munkássága mellett tudományszervezési és kutatásfejlesztési területeken, valamint a tudományos minősítés kérdésében is kiemelkedőt alkotott.

A legmagasabb megszerezhető akadémiai fokozatot, az akadémiai doktori címet 1995-ben ítélték neki oda az "Olvasási kultúra és könyvkiadás Magyarországon a felvilágosodás idején és a reformkorban" c. értekezéséért. A bibliológiai kutatás területén is tovább vitte Kovács Máté szellemi örökségét, ugyanis alelnöke volt az MTA Bibliológiai Munkacsoportjának is.

Fülöp Géza nevéhez fűződik, hogy 1990 és 1993 között, Szepesváry Tamással együttműködve nyerték el Magyarországon az egyik legelső TEMPUS pályázatot. E pályázatnak köszönhetően sikerült az ELTE Könyvtártudományi Tanszékén folyó oktatást a nyugat-európai normáknak megfelelően modernizálni, ennek keretében a tanszék korszerű, mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt színvonalas informatikai infrastruktúrát vásárolhatott magának. A megújuláshoz közvetlenül kapcsolódott a Tanszék 1993. évi költözése a Pesti Barnabás utcai épületből a jelenlegi, Múzeum körúti elkülönülő épületrészbe, így lehetővé vált a réginél minden tekintetben szebb, tágasabb és kedvezőbb környezetben folytatni a munkát. A tanszéki fejlesztés és az ehhez kapcsolódó tantervi modernizáció sok elismerést kapott.

A kilencvenes években Fülöp Géza munkásságát mind szakmailag, mind hivatalos, állami szinten is messzemenően elismerték. 1991-ben a Szabó Ervin-emlékérem, 1997-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje kitüntetést vehette át.

Több jelentős funkciót vállalt a tudományos életben, így - többek között - egyik vezéralakja volt a könyvtárosok tudományos minősítését elfogadtatni kívánóknak az MTA Tudományos Minősítő Bizottságában, alelnöke volt az MTA Bibliológiai Munkabizottságának és a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaságnak, tagként tevékenykedett a Magyar Könyvszemle szerkesztőbizottságában és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökségében, vezette az MKE oktatási szakbizottságát. A kilencvenes években elnöke volt két fontos könyvtári alapítvány kuratóriumának, a Gróf Mikó Imre és Kovács Máté Alapítványénak.


ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet/Történet