Intézetünk története

Hazánk legrégebbi - és elsőnek rangsorolt - egyetemén, egyúttal a magyar könyvtár- és információtudomány első (négy évtizeden keresztül egyedüli) könyvtártudományi tanszékén, illetve intézetében hagyomány a folyamatos megújulás.

A bolognai folyamat keretében elindított 3+2 éves képzés friss tapasztalataival, az intézetünkhöz bő két évtizede kötődő egyetlen hazai könyvtártudományi doktori program műhelyeként, korszerű szemlélettel és időszerű szakirányokra épülő oktatási szerkezettel folytatjuk elődeink munkáját:

Magyarországon az egyetemi könyvtárosképzés itt, az ELTE Bölcsészettudományi Karán indult meg az 1948/49-es tanévben. A létrehozott közművelődési és szakkönyvtári hálózatok igényeinek megfelelően rövidesen átalakult és korszerűsödött a kezdetben erősen történeti jellegű oktatás.

Kovács Máté tanszékvezetői kinevezésétől (1956) kezdve a fejlődő könyvtári rendszer szükségleteit felmérve, tanszékünkön jött létre az esti és levelező képzés, valamint nálunk indult el a kiegészítő képzés is a könyvtárosi diplomával nem rendelkező szakemberek számára.

Tíz évvel az alapítás után, 1958-ban itt zajlott le az első könyvtártudományi doktori szigorlat, s 1996-ig tanszékünkön 164 könyvtártudományi bölcsészdoktori disszertációt védtek meg. A magyar könyvtáros szakma és az időközben vidéki képzőhelyeken is megindult könyvtártudományi felsőoktatás tudós kutatói, oktatói szinte kivétel nélkül tanszékünkön végeztek, szereztek doktori címet.

A nyolcvanas évek végétől a számítástechnika, a tudományos tájékoztatás, a multinacionális adatbázisok, a kilencvenes évek végétől az EU információk, majd az üzleti információk kezelésének oktatásával, kutatásával bővítettük programunkat.

Intézetünk oktatási és kutatási koncepcióját napjainkig meghatározta a nagy hagyományú 5 éves egyetemi könyvtárosképzés, és a végzett, tudós szakembereket fogadó könyvtártudományi doktori képzés szerves egysége. A hazai könyvtártudományi diszciplínák legfelső szintjét, a PhD-fokozatot adó doktori képzést 1997-ben dr. Voit Krisztina akkori tanszékvezető irányításával valósítottuk meg, és azóta is biztosítjuk szakmánknak és tudományágunknak az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola programjaként. A képzés élén 2000 és 2013 között prof. dr. Sebestyén György állt, a doktori program jelenlegi vezetője dr. habil. Kiszl Péter.

2001-től a kredit alapú tanterv, majd a főiskolai képzés teljes integrálása és az intézetbe strukturálódás teremtette meg az oktató- és kutatóhely mai, korszerű kereteit.

2003-ban így jött létre az Informatikai és Könyvtártudományi Intézet, mint az ELTE BTK egyik legfiatalabb szervezeti egysége a Könyvtártudományi Tanszékből, az Informatika Tanszékből, illetve az Informatikai és Oktatástechnikai Központból. Utóbbi 2008-tól a Gazdasági és Üzemeltetési Hivatal égisze alatt működik. 2005-ben az intézet részévé vált a Főiskolai Könyvtár-Informatika Központ (az ELTE egykori Tanárképző Főiskolai Karának Könyvtár Tanszéke), mely 2008 őszére beolvadt a Könyvtártudományi Tanszékbe. 2006-ban az intézethez csatlakozott az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, amely 2009-ben a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetbe integrálódott. Szervezeti egységünk 2012. július 1-jétől - dr. habil. Kiszl Péter intézetigazgató előterjesztése alapján - Könyvtár- és Információtudományi Intézetként folytatja munkáját, és két tanszéket foglal magában:

2004-től intézetünk ad helyet az ország könyvtárosképző intézményeit tömörítő informatikus könyvtáros BA és MA konzorciumnak prof. dr. Sebestyén György elnökletével.

2006 őszétől a MAB feltétel nélküli, teljes akkreditációjával indult el intézetünkben a BA képzés három szakirányon:

2008. július 4-én kelt határozatával a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB)

2014-től intézetünk gondozza az ének-zene alapszakon belüli zenei könyvtáros specializációt.

2017-től várjuk hallgatóinkat a könyvtárostanár osztatlan tanárszakon is, az alábbi képzési formákban:
- 10 féléves osztatlan könyvtárostanár képzés szakpárban
- 2 féléves könyvtárostanár mesterszak tanári végzettséggel nem rendelkező könyvtárosok számára
- 4 féléves könyvtárostanár mesterszak tanító vagy tanár végzettséggel rendelkezők számára.

A képzés folyamatos korszerűsítése, az országos szakmai álláspontok kialakítása, illetve az intézményi vélemények egységesítése érdekében a Debreceni Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az Eszterházy Károly Főiskola, a Nyugat-Magyarországi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, valamint az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, az Informatikai és Könyvtári Szövetség, illetve a Magyar Könyvtárosok Egyesülete képviselői 2015. március 24-én az ELTE BTK-n tartott ülésükön megalakították a Könyvtár- és Információtudományi Képzések Kollégiumát, melynek elnökévé dr. Kiszl Pétert, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének igazgatóját választották.

2017 áprilisától intézetünk része a szombathelyi Savaria Egyetemi Központban működő Savaria Könyvtártudományi Csoport.

Eredményeink igazolják annak jelentőségét, hogy az ELTE könyvtárszak a klasszikus könyvtáros hivatás értékeinek megtartása mellett mind az alap-, mind a mesterszakon, mind azok szakirányain belül hangsúlyozottan készíti fel hallgatóit a versenyszféra elvárásainak (is) megfelelő, jelentős értékhozzáadással bíró, innovatív információs szakmunkák elvégzésére, a legtehetségesebb hallgatókat pedig motiválja a kapcsolódó területeken a tudományos pálya és a doktori tanulmányok megkezdésére is.


Magyarország első számú könyvtár- és információtudományi képzőhelyén hallgatóink:Intézetünk otthona napjainkban, a Múzeum körúton


A Múzeum körúti ELTE BTK főépület a Könyvtártudományi Tanszék beköltözésekor


A Bölcsészkar régi, Pesti Barnabás utcai épülete, a Könyvtártudományi Tanszék otthona 1993-ig