Voit Krisztina (1940-2010)

Voit Krisztina könyvtáros, könyv- és sajtótörténész, tanszékvezető egyetemi docens Budapesten született 1940-ben. Felsőfokú tanulmányai és szakmai munkássága összefonódott az ELTE Bölcsészettudományi Karával és a Könyvtártudományi Tanszékkel: a karon szerzett diplomát, majd 1963-tól 1997-ig ez lett első és egyetlen munkahelye.
Voit Krisztina 1963 nyarán végzett magyar-könyvtár szakon, majd ugyanazon év őszétől a tanszékre került gyakornokként. 1969-ben sikerrel védte meg egyetemi bölcsészdoktori disszertációját, 1974-1977 között aspiráns volt. 1979-ben kandidátusi fokozatot szerzett, értekezésének címe: A Franklin Társulat története. 1982-ben nevezték ki a tanszék docensévé. 1976-tól az MTA Könyvtörténeti és Bibliográfiai Munkabizottságának tagja, és több cikluson át titkára volt. Kutatási területei közé tartozott a könyvnyomtatás, könyvművészet, könyvkiadás és könyvkereskedelem, továbbá a sajtótörténet a századfordulótól 1945-ig, a közgyűjtemények története, a polgári liberális sajtó, az amerikai könyvkiadás, illetve a tömegkommunikáció történeti összefüggéseinek feltárása. Közreadta Tevan Andor levelezését (1988), valamint Kner Imre és Tevan Andor korrespondenciájának válogatott darabjait (1986).
A nyolcvanas évek elejétől két nagyobb kutatási témát vezetett: az egyikben a két világháború közötti magyar könyvtörténet forrásait, a másikban a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium mellett működő egykori testületek munkáját kutatta, főként a Magyar Országos Levéltárban őrzött iratok részletes feldolgozásával.
Voit Krisztina 1994. évi tanszékvezetői kinevezése után az oktatásban több újítást vezetett be. A könyvtáros szakmával való kapcsolat elmélyítése és rendszeressé tétele érdekében elindította a Nyitott Napok című rendezvénysorozatot, amelynek keretében a tanszék különböző szakmai fórumoknak, eszmecseréknek, előadásoknak adott otthont. A sorozat kettős célja: egyfelől a hallgatóság számára olyan ismeretek nyújtása, amelyekre a tantervi keretek között nem nyílt lehetőség, másfelől az új kutatási eredmények és az új technikai eljárások megismertetése a könyvtáros társadalommal.
Az ő nevéhez fűződik a tanszék PhD programjának elfogadtatása, és vele együtt a doktori képzés bevezetése. A PhD program akkreditációja a tanszék történetének egyik legfontosabb, korszakalkotó eredménye, egyben Voit Krisztina elévülhetetlen érdeme.
A tanszékvezetői posztot 1997-ig töltötte be, majd 1998-ban nyugdíjba vonult. 2001-től haláláig újra szerepet vállalt a tanszék munkájában: a nappali tagozaton és a doktori iskolában folyó képzésben oktatott.


ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet/Történet